CÁC LĨNH VỰC KINH DOANH

  • Sản xuất, kinh doanh thuốc thú y
  • Sản xuất, kinh doanh thuốc thú y thủy sản
  • Cung cấp phụ gia thức ăn gia súc
  • Cung cấp các dụng cụ, trang thiết bị dùng trong chăn nuôi