Để đảm bảo phát huy tối đa hiệu quả của vaccine, 03 ngày trước khi và sau khi sử chủng vacicne cần lưu ý: