Vaccine

Medivac ND G7 Emulsion

post img

28/06/2017 - Gia cầm

Vaccine vô hoạt chủng MD15, nhũ dầu phòng bệnh Newcastle

MEDIVAC POX

post img

28/06/2017 - Gia cầm

Vaccine sống đông khô phòng bệnh đậu cho gia cầm

MEDIVAC ND-IB-IBD Emulsion

post img

28/06/2017 - Gia cầm

Vaccine nhũ dầu vô hoạt phòng bệnh Newcastle (ND),bệnh viêm phế quản truyền nhiễm (IB) và bệnh (IBD)/Gumboro cho gia cầm.

MEDIVAC ND-IB-EDS EMULSION

post img

28/06/2017 - Gia cầm

Vaccine vô hoạt phòng bệnh Newcastle (ND) và bệnh viêm phế quản truyền nhiễm (IB), hội chứng giảm đẻ (EDS)

MEDIVAC ND-IB

post img

28/06/2017 - Gia cầm

Vaccine sống đông khô phòng bệnh Newcastle (ND) và bệnh viêm phế quản truyền nhiễm (IB)

MEDIVAC ND-IB EMULSION

post img

28/06/2017 - Gia cầm

Vaccine vô hoạt phòng bệnh Newcastle (ND) và bệnh viêm phế quản truyền nhiễm (IB)

MEDIVAC ND LA SOTA

post img

28/06/2017 - Gia cầm

Vaccine sống đông khô phòng bệnh Newcastle (ND) cho gia cầm

MEDIVAC ND Emulsion

post img

28/06/2017 - Gia cầm

Vaccine nhũ dầu vô hoạt phòng bệnh Newcastle (ND) cho gia cầm

MEDIVAC ILT

post img

28/06/2017 - Gia cầm

Vaccine sống đông khô phòng bệnh viêm thanh khí quản truyền nhiễm (ILT) cho gia cầm

MEDIVAC AI

post img

27/06/2017 - Gia cầm

Vaccine vô hoạt nhũ dầu phòng bệnh cúm trên gia cầm

MEDIVAC IB H-52

post img

27/06/2017 - Gia cầm

Vaccine sống, đông khô phòng bệnh viêm phế quản truyền nhiễm (IB)

MEDIVAC GUMBORO Emulsion

post img

27/06/2017 - Gia cầm

Vaccine vô hoạt nhũ dầu chống lại bệnh (IBD)/Gumboro cho gia cầm

MEDIVAC GUMBORO B

post img

27/06/2017 - Gia cầm

Vaccine vô hoạt nhũ dầu chống lại bệnh (IBD)/Gumboro cho gia cầm

MEDIVAC GUMBORO A

post img

27/06/2017 - Gia cầm

Vaccine vô hoạt nhũ dầu chống lại bệnh (IBD)/Gumboro cho gia cầm

MEDIVAC CORYZA T SUPENSION

post img

27/06/2017 - Gia cầm

Vaccine vô hoạt phòng bệnh Coryza trên gia cầm

MEDIVAC CORYZA B

post img

27/06/2017 - Gia cầm

Vaccine vô hoạt phòng bệnh Coryzal trên gia cầm