Văn bản pháp luật

33/2016/QĐ-UBND

Quyết định 33/2016/QĐ-UBND ngày 06/09/2016 của UBND Tp.HCM về ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập